حزب ندای ایرانیان در جلسه شورای سیاستگذاری خود، ضمن بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، تاکید کرد: انتخابات در ایران دارای ایرادات قابل‌ توجهی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ با این حال طرح جدیدِ ضعیفِ نمایندگان مجلس کمکی به اصلاح این روند نخواهد داشت؛ طرحی غیردقیق و کلی و با اشکالات فراوان که تنها محدودکننده آزادی و حقوق مردم است و تنها خروجی آن تضعیف جایگاه ریاست جمهوری خواهد بود. اعضای این حزب تصریح کردند: نمایندگان مجلس در تهیه طرح‌های خود «جمهوریت» نظام را مدنظر داشته باشند و آن را تضعیف نکنند.