شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان ضمن دعوت از جوانان اصلاح‌طلب از تدوین «میثاق نامه جوانان اصلاح‌طلب» خبر دادند. در این دعوت آمده است: «شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان در نظر دارد به منظور ایجاد گفتمان مشترک میان جوانان اصلاح‌طلب و احیا و توسعه سرمایه اجتماعی در میان جوانان این مرز و بوم، میثاق‌نامه‌ای تحت عنوان«میثاق‌نامه جوانان اصلاح‌طلب» تدوین کند.»