علی بختیار، نماینده سابق مجلس، درباره وسعت و پیچیدگی فسادهای رخ داده در کشور، گفت: متاسفانه اخبار این حوزه چنان نگران‌کننده شده است که باعث ناامیدی و دلسردی مردم می‌شود. نکته غم‌انگیز آن است که رقابتی شدید برای فساد بیشتر شکل گرفته‌است! برخی افراد که وضعیت را این چنین می‌بینند به دام نفس گرفتار می‌شوند و برای منافع نامشروع خود، دست به هر کاری می‌زنند تا از قافله عقب نمانند!