در جریان جلسه علنی دیروز مجلس، محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را به عهده داشت همزمان با وقوع کسوف، جلسه علنی را به مدت ۲۰ دقیقه و برای خواندن نماز آیات توسط نمایندگان تعطیل کرد. بدین ترتیب نمایندگان صحن مجلس را موقتا ترک کرده و در حالی که ماسک روی صورت داشتند، نماز آیات را اقامه کردند. خورشید گرفتگی یکم تیرماه ۹۹ از ساعت ۹ و ۵ دقیقه صبح شروع شد و تا ساعت ۱۱ و ۳۸ دقیقه در اغلب نقاط کشور ادامه داشت.