باشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس مجلس اعتراض نمایندگان نسبت به جانمایی صورت گرفته در کمیسیون‌ها را بررسی کرد. تعداد ۲۵ نماینده و همچنین تعدادی از معاونت فناوری مجلس برای تحویل گرفتن و استماع سخنان معترضین در این جلسه حاضر شده‌اند. گفته می‌شود ۵۶ نماینده در کمیسیون‌های تخصصی جانمایی نشده بودند که به تدریج در حال انتقال به سایر کمیسیون‌ها هستند، همچنین بیش از ۱۰۰ نماینده نیز نسبت به جانمایی‌هایی که در کمیسیون‌های تخصصی صورت گرفته است و با نظر آن‌ها همخوانی ندارد، معترض شده‌اند.