حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی خبر داد که امروز فرجام‌خواهی در خصوص رأی موکلش را به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تقدیم می‌کنیم تا اگر نقصی به نظرشان نرسید، دستور دهند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. وی با بیان اینکه ممکن است برای اولین بار این پرونده راهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور شود، افزود: اگر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور یا شعب ارجاع شونده، این بار این پرونده را نقض کنند، پرونده هیچ زمانی به شعب کیفری یک برگشته نخواهد شد؛ بلکه این پرونده در بخش اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد تا نظر جامع همه قضات کیفری دیوان عالی کشور را در مورد این پرونده داشته باشد.