عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در پایان همایش استانداران که در آستانه انتخابات برگزار شد، گفت: در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین ماه سال ۹۹، بعد از سیزدهم، دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم. وی درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هم اظهار کرد: علاوه بر گروه‌های بازرسی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان، قوه قضائیه هم امسال یک هیأت پیشگیری از تخلف در استان‌ها تشکیل داده که کار بازرسی را انجام می‌دهند.