به دلیل اهمیت و کاربرد اطلاعات مربوط به دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی در برآورد هزینه‌های طرح‌های عمرانی دولت، مرکز آمار ایران از سال ۱۳۶۵ جمع‌آوری آمار مذکور را در دستور کار خود قرار داده است.

نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی استان تهران در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نشان داد که شغل «استادکار کابل‌کش فشار قوی» با ساعتی ۲۷هزار و ۶۲۳ تومان بیشترین میزان دستمزد و کارگر ساده با ۱۰هزار و ۵۶۶ تومان کمترین متوسط دستمزد ساعتی را به خود اختصاص داده‌اند.

طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۰ تهیه و به صورت شش ماهه در تمامی استان‌های کشور اجرا و نتایج آن منتشر شده است. از سال ۱۳۷۴، این طرح با انجام تغییراتی در سطح استان تهران و در دو مرحله شش ماهه در هر سال اجرا و نتایج آن منتشر شده است. در این گزارش با توجه به اهمیت تغییرات صورت گرفته در میزان متوسط دستمزد ساعتی در هر یک از مشاغل در گروه‌های مختلف شغلی، نتایج این طرح در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و نیمه مشابه سال قبل مقایسه شده است.

با بررسی متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، می‌توان دید که شغل «استادکار کابل‌کش فشار قوی» در گروه کابل‌کش و مفصل‌بند فشار قوی با رقم ۲۷۶,۲۳۴ ریال بیشترین دستمزد را به خود اختصاص داده است. متوسط دستمزد ساعتی در این شغل، افزایش ۱۹.۴درصدی نسبت به نیمه مشابه سال قبل داشته است.

نتایج نشان می‌دهد که بیشترین تغییر در متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به نیمه مشابه سال قبل، مربوط به مشاغل «راننده ماشین‌های سبک سواری» از گروه شغلی رانندگان ماشین‌آلات حمل و نقل با ۳۰.۱درصد، «راننده دامپر و راننده جرثقیل‌های کفی» از گروه شغلی رانندگان ماشین‌آلات حمل و نقل با ۲۹.۹درصد، «راننده غلتک» از گروه شغلی رانندگان ماشین‌های سنگین با ۲۹.۹درصد و «راننده تراکتور» از گروه شغلی رانندگان ماشین‌آلات حمل و نقل با ۲۸.۵درصد بوده است.

کمترین متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیز مربوط به «کارگر ساده» از گروه شغلی کارگر با ۱۰۵,۶۶۷ ریال است. متوسط دستمزد ساعتی در این شغل، افزایش ۲۱.۳درصدی نسبت به نیمه مشابه سال قبل داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمترین تغییر در متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به نیمه مشابه سال قبل، مربوط به مشاغل «سنگ‌تراش درجه دو» با ۹.۵درصد و «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با ۹.۷درصد از گروه شغلی عایق‌کار و آسفالت‌کار ابنیه ساختمان و «کمک آرماتوربند» از گروه شغلی آرماتوربند و «ابزار زن سنگ پلاک» از گروه شغلی سنگ‌کار با ۱۰.۹درصد است.