نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بیمه شدن کارگر از روز اول کار، الزامی است، گفت: حتی در دورانی که کارفرما مدت زمان آزمایشی برای آغاز کار را در نظر می‌گیرد، کارگر باید حقوق و مزایای قانونی و بیمه داشته باشد. به گزارش تسنیم، هادی ابوی بیان کرد: کارفرمایان طبق ماده 148 قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند و حتی در دوران آموزشی که کارفرما برای ادامه یا قطع همکاری تعیین می‌کند، حقوق و مزایای قانونی و بیمه کارگر باید انجام شود. وی ادامه داد: مطابق با ماده 148 قانون کار، همه کارگاه‌ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک‌تک کارمندان خود حق بیمه پرداخت کنند. ابوی گفت: کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم با وجود قوانین محکم در مسیر بیمه‌شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می‌گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فرار از پرداخت سنوات و عیدی بیمه نمی‌کنند.