شماری از کارگران قرارداد حجمی شهرداری ارومیه که در بخش فضای سبز مشغول کارند، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از حجمی به قرارداد مستقیم هستند.

به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: چرا در یک مجموعه بزرگ شهری، باید بین کارگران تبعیض وجود داشته باشد؟ تعدادی رسمی و قراردادی باشند و دستمزدهای بالاتر بگیرند و عده‌ای نیز مثل ما به صورت قرارداد حجمی باشند و طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت مطالباتمان کارگران آن‌هم به صورت قانونی نمی‌دهند. ما نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی‌ها و قراردادی‌هاست.

این کارگران می‌گویند: رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق مسلم ما کارگران است. وقتی ما برای شهرداری در سطح شهر کار می‌کنیم، چرا قرارداد مستقیم نداشته باشیم؟ این کارگران اظهار داشتند: چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری هستیم که انجام نمی‌شود. همچنین کارگران حجمی در این مجموعه شهری از دریافت خدمات بیمه‌ای در برخی ماه‌های سال محروم هستند.