شماری از کارگران پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق، مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران پیمانی پتروشیمی رازی که زیر نظر چندین شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، در مقایسه با همکاران قراردادی و رسمی این کارخانه که زیرنظر شرکت اصلی کار می‌کنند، از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند.