نوبت هفتم وام ضروری ۳۰میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به حساب متقاضیان واریز شد. به گزارش توسعه ایرانی، با هماهنگی‌های انجام شده با بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل و تامین اعتبار لازم از سوی این بانک، واریز نوبت هفتم وام ۳۰ میلیون تومانی به حساب بیش از ۳۲هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط آغاز شده و همچنین گروهی از بازنشستگان باقیمانده از مرحله ششم نیز وام ۳۰میلیون تومانی خود را دریافت کردند. این تسهیلات با کارمزد سالانه ۴درصد و اقساط ۳۶ماهه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.