گروهی از کارگران قرارداد حجمی شهرداری دزفول در ادامه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه، یک تجمع صنفی برگزار کردند. به گزارش ایلنا و به گفته یکی از کارگران، پرداخت مطالبات سنواتی، تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به‌روز شدن حقوق‌ها و تامین امنیت شغلی مجموعه از مطالبات این کارگران است. وی افزود: جدا از مطالبات قدیمی، کارگران چندین سال است مطالبات عرفی و مناسبتی خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین به‌رغم درخواست‌های کارگران پیمانکاری شهرداری دزفول برای تبدیل وضعیت شغلی، هنوز این مطالبه قدیمی کارگران تامین نشده است. به گفته وی، در یک مجموعه بزرگ شهری، بین کارگران تبعیض وجود دارد و تعدادی رسمی و قراردادی هستند و دستمزدهای بالاتر می‌گیرند و عده‌ای نیز مثل ما به صورت قرارداد حجمی هستند و طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت مطالباتمان آن هم به صورت قانونی نمی‌دهند.