جلسه هیات مدیره و بازرسین کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با «هاشم موسوی» مدیرعامل تامین اجتماعی و معاونان وی درباره افزایش حقوق بازنشستگان بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت و ظاهراً قرار است نشست دیگری در همین روزها برگزار شود. به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه هزینه‌های زندگی هستند.