براساس آمارهای عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲، حقوق‌بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق‌بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده‌اند در حالی‌که مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق‌بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده‌اند. طبق این گزارش، کل آیتم مالیات بر درآمد در سال گذشته حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان بوده است. مالیات بر درآمد شامل مالیات بر حقوق بخش عمومی، بخش خصوصی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات و مالیات بر درآمد متفرقه است.