در زمستان ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 39درصد بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۸درصد افزایش داشته است. به گزارش تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان 1402، بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، نشان می‌دهد 11.6درصد از جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 1.2درصدی در زمستان 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل است. در زمستان 1402 سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 39درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.8درصد افزایش داشته است. همچنین سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 27.8درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.4درصد افزایش یافته است.