روز گذشته (26 اسفند)، جمعی از کارگران ارکان ثالث شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به تبعیض حاکم میان کارگران رسمی، قراردادی و ارکان ثالث، تجمع صنفی ترتیب دادند. به گزارش ایلنا، این کارگران به طور مشخص به پرداخت ناچیز نفت‌کارت کارگران ارکان ثالث اشاره کردند و گفتند: حتی در پرداخت نفت‌کارت هم بی‌عدالتی وجود دارد و برای ارکان ثالثی‌ها مبلغ ناچیزی پرداخت می‌شود.