عیدی تمامی بازنشستگان صندوق آینده‌ساز به حساب آنها واریز شد. به گزارش ایلنا، عیدی امسال براساس مصوبه هیات وزیران مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که بابت همسر مبلغ ۷۰۰هزار تومان و برای هر فرزند نیز ۳۰۰هزار تومان به آن اضافه و پرداخت شد. پیش از آن نیز حقوق بهمن ماه این بازنشستگان به همراه افزایش ضریب ریالی محاسبه و پرداخت شده بود.