مدیرعامل تأمین‌اجتماعی گفت: سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، مهم‌ترین سند حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی است که تهیه و تدوین و ابلاغ شده است. به گزارش ایسنا، هاشم موسوی در همایش الزامات و راهبردهای تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، افزود: البته در نظام حکمرانی، تأمین‌اجتماعی و رفاه صرفاً به معنای سازمان تأمین‌اجتماعی نیست، بلکه رفاه عمومی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حکمرانی است که سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از بزرگترین دستگاه‌های فعال در این حوزه با بیشترین پوشش جمعیتی است. وی افزود: یک موضوع مهم دیگر که باید به آن توجه کرد، تفاوت بین رفاه ذهنی و رفاه عینی است. اینکه چرا به اندازه‌ای که رفاه در جامعه وجود دارد به آن مقدار احساس نمی‌شود و به عبارت دیگر چرا رفاه در سطح جامعه کمتر از میران واقعی آن احساس می‌شود؛ موضوعی است که باید اندیشمندان و محققان به آن بپردازند ولی ارتقای شاخص‌های رفاه عمومی بعد از انقلاب در مقایسه با قبل از انقلاب قابل توجه است. مثلاً پوشش بیمه‌ای در قبل از انقلاب حدود ۲۰درصد از جمعیت حدود ۳۵ میلیونی آن زمان بوده ولی الان نزدیک به ۷۵درصد از جامعه ۸۵ میلیونی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند. در حوزه درمان هم امروز حدود ۱۰۰درصد جامعه تحت پوشش بیمه درمان هستند. حدود ۲۵درصد جامعه هم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند که تمام تلاش‌ها، معطوف به سیاست‌های ابلاغی، برای تحت پوشش قرارد دادن آنها باید باشد.