شماری از بازنشستگان شوش و هفت‌تپه دیروز (23 بهمن) مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان با بیان اینکه باید مواد 111 و 96 قانون تامین اجتماعی اجرایی شود، خواستار افزایش مستمری‌ها براساس هزینه‌های زندگی شدند. یکی دیگر از خواسته‌های این بازنشستگان، پرداخت عیدی کارگری به اندازه دو برابر حداقل مزد است. این بازنشستگان می‌گویند: ما کارگریم و باید عیدی کارگری دریافت کنیم.