نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو از تغییر پیمانکار بخش فروش بلیت مترو خبر دادند و گفتند: از ابتدای دی ماه با پیمانکار جدید قرارداد بسته‌ایم اما هنوز پیمانکار قبلی به طور کامل با ما تسویه‌حساب نکرده است. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: پیمانکار قبلی، شرکت رایان شهر شهرداری بود که بدون پرداخت حقوق آذر ماه و بدون تسویه حق بیمه آبان ماه، کار را به شرکت جدیدی واگذار کرده است. این کارگران می‌گویند: پیمانکار قبلی عیدی و سنوات ما را هنوز پرداخت نکرده و نگران هستیم که با پایان کار این شرکت، نتوانیم به این حق خود برسیم. نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو در ادامه می‌گویند: با روی کار آمدن پیمانکار جدید، باید سوءپیشینه و آزمایش عدم اعتیاد بدهیم. در کنار این موارد از ما برگه طب کار هم خواسته‌اند که مجموع اینها روی هم هزینه‌ای نزدیک به یک میلیون تومان دارد که برای ما بسیار زیاد است. ما هنوز حقوق ماه قبل خود را دریافت نکرده‌ایم پس چگونه می‌توانیم این هزینه را پرداخت کنیم؟

آنها می‌گویند: پیمانکار پیشین حقوق‌ها را با تأخیر بسیار پرداخت می‌کرد و به دلیل عدم تسویه به موقع حق بیمه، برای دریافت خدمات بیمه درمان نیز دچار مشکل می‌شدیم. امیدواریم این مشکلات با پیمانکار جدید رفع بشود. دریافت به موقع حقوق ناچیز، کمترین انتظاری است که می‌توان از پیمانکار داشت.