پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش عالی پرداخت شد. تعداد از این بازنشستگان در گفت‌وگو با ایلنا از تامین اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت خود خبر دادند. طبق گفته این عده، از ظرفیت اخذ اوراق از سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده شد و با فروش این اوراق اعتبارات لازم برای تسویه کامل پاداش تمام بازنشستگانی که مدارک آنها در سامانه تکمیل شده، فراهم آمده است. همچنین در روزهای گذشته پاداش ۲۳۰۰ نفر از بازنشستگان آموزش عالی پرداخت شده است.