«نسبت به محدودیت‌های دستمزدی برای کارکنان رسمی نفت معترضیم و در عین حال نگران حفظ استقلال صندوق بازنشستگی نفت هستیم». یکی از کارکنان شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در جزیره سیری با بیان این انتقادات، خواستار رسیدگی به مطالبات خود و همکارانش از سوی مقامات عالی وزارت نفت شد. به گزارش ایلنا، این پرسنل رسمی نفت افزود: ما روز دهم دی‌ماه در محل کار خود دست به تجمع صنفی زدیم. این چندمین بار است که کارکنان رسمی نفت فلات‌قاره نسبت به محدودیت‌های مزدی و شرایط حقوقی خود اعتراض می‌کنند. ما دور از خانواده‌هایمان و در شرایط سخت کار می‌کنیم و انتظار داریم محدودیت‌ها حذف شود. به گفته این کارگر، مطالبات رسمی‌های نفت از این قرار است: حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت‌های سنوات بازنشستگی، بازگشت کسورات مازاد مالیات کارکنان، اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال و در نهایت، عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت. او می‌گوید: امیدواریم مطالبات ما در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده جدی گرفته شود و مجلس و دولت به این خواسته‌های قانونی توجه کنند.