براساس قانون کار ایران، میزان قانونی عیدی برای هر یک از کارگرانی که یک سال کامل در بنگاهی فعالیت کرده‌اند، نباید از ۶۰ روز حداقل دستمزد کمتر باشد. به گزارش توسعه ایرانی، با توجه به افزایش 27درصدی حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال، پایین‌ترین میزان عیدی قانونی در سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ریال خواهد بود. همچنین طبق ماده واحده قانون کار، مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند بنابراین حداکثر عیدی ۱۴۰۲ که کارگران دریافت می‌کنند هم مبلغ ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ ریال خواهد بود.