کارگران شرکتی شهرداری چابهار از اجرا نشدن قانون کار درباره محاسبه مزایای اضافه‌کاری خود خبر می‌دهند. این کارگران که تعداد آنها حدود 350 نفر است، در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: با وجود اجباری بودن اضافه‌کاری، کارفرما مزایای مزدی را به صورت کامل پرداخت نمی‌کند. برابر مواد ۵۸ و ۵۹ قانون کار، کارفرما باید بابت هر ساعت کار اضافی ۴۰درصد و بابت هر ساعت کارشبانه ۴۰درصد مزد بیشتر پرداخت کند.

به گفته کارگران شهرداری چابهار، از پاییز سال گذشته که شهردار جدید در این سازمان مستقر شده، با وجود آنکه حقوق و مزایای تعطیل‌کاری کارگران به‌روز پرداخت می‌شود اما اضافه‌کاری‌ها از ابتدای سال جاری پرداخت نشده است. کارگران با بیان اینکه حداقل حقوق دریافتی مخارج زندگی‌مان را تامین نمی‌کند، افزودند: ما به پرداخت اضافه‌کاری نیاز داریم چون بدون آن کمیت زندگی‌مان 

لنگ است.