جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شوش با تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی این شهر، خواستار پرداخت باقیمانده متناسب‌سازی شدند و مخالفت خود با واگذاری بانک رفاه اعلام کردند. به گزارش ایلنا، تعدادی از بازنشستگان شهرستان شوش و کارگران هفت‌تپه خواستار بهبود حداقل مصوبه مزدی و پرداخت ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی شدند. این گروه با حضور مقابل ساختمان تامین اجتماعی و اداره کار شهرستان شوش به حداقل مصوبه مزدی شورای عالی انتقاد کردند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان شدند. این گروه که خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند، بر لزوم لغو واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی تاکید کرده و گفتند: اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی از محل انباشت حق بیمه‌های کارگران شکل گرفته و واگذاری این دارایی‌ها، چه بانک رفاه یا شرکت‌های شستا باشد، غیرقانونی است.