شماری از بازنشستگان کارگری با تجمع مقابل ادارات تامین اجتماعی، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. به گزارش ایلنا، دیروز (۲۳ بهمن ماه) جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان‌های شوش، کرخه و هفت تپه در استان خوزستان و نیز بازنشستگان کرمانی با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی محل اقامت خود، خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند. این بازنشستگان، مهم‌ترین خواسته‌های خود را ضمن برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و حذف بیمه تکمیلی با اجرای قانون الزام، عدم واگذاری بانک رفاه واجرای ۲۵درصد متناسب‌سازی اعلام کردند و گفتند: تامین اجتماعی مکلف به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان کارگری است. آنها خواسته‌های خود را تغییر ساختار مدیریتی سازمان به شورای عالی، افزایش سالیانه حقوق طبق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی، انجام انتخابات کانون شهرستان و اضافه شدن یک نماینده بازنشسته تامین اجتماعی به ترکیب شورای عالی کار اعلام کردند.