افزایش 700 هزار نفری بیمه‌شدگان اجباری جدید در سال جاری

مدیرکل وصول حق بیمه تأمین‌اجتماعی با معرفی توسعه پوشش بیمه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حوزه اجتماعی انقلاب گفت: در سال ۵۷ از جمعیت حدود ۳۶ میلیون نفری کشور، تعداد بیمه‌شدگان اصلی و تبعی تأمین‌اجتماعی حدود ۶ میلیون نفر شامل یک میلیون و ۸۰۰هزار نفر بیمه‌شده اصلی بود و ضریب نفوذ بیمه تامین‌اجتماعی یعنی نسبت تعداد بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی به کل جمعیت شاغل، حدود ۱۸درصد بود.

به گزارش ایسنا، محمد محمدی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون بیمه‌شده اصلی داریم که شامل ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار نفر افراد شاغل در کارگاه‌های تحت پوشش قانون تامین‌اجتماعی است و باقی آنان هم بیمه‌شدگان خاص مانند صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری و برخی افراد و صاحبان مشاغل مشمول حمایت بیمه‌ای دولت هستند.

وی با اشاره به اینکه ضریب پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی حدود ۵۳درصد است، گفت: تعداد کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی از ۱۸۹هزار کارگاه در ابتدای پیروزی انقلاب به بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار کارگاه رسیده که شاغلان در این کارگاه‌ها تحت پوشش تأمین‌اجتماعی هستند. مدیرکل وصول حق بیمه تأمین‌اجتماعی با رد برخی ادعاها در زمینه اینکه افزایش تعداد بیمه‌شدگان در سال جاری صرفا ناشی از افزایش بیمه‌شدگان خویش‌فرما بوده و تعداد بیمه‌شدگان اجباری شاغل در کارگاه‌ها کاهشی بوده، گفت: در سال جاری نسبت به سال گذشته تعداد بیمه‌شدگان اجباری یک میلیون و ۱۴۰هزار نفر افزایش یافته که برخی از آنها افرادی بوده‌اند که قبلا سابقه بیمه‌ای داشته و برای مدتی بیمه‌پردازی آنان قطع شده بود و در مجموع رشد خالص بیمه‌شدگان اجباری جدید نسبت به سال گذشته ۷۰۰هزار نفر بوده است. وی در عین‌حال افزود: هر ماه بیش از ۲۵هزار و سالانه حدود ۳۰۰هزار نفر بازنشسته جدید داریم که با احتساب رشد خالص ۷۰۰هزار نفری بیمه‌شدگان اجباری در سال جاری، میزان رشد تعداد بیمه‌پردازان نسبت به بازنشستگان جدید مثبت بوده است.