نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: کمیته دستمزد روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد و نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی در آن حضور داشتند. به گزارش ایلنا، محمدرضا تاجیک افزود: قرار شد از این به بعد، سه‌شنبه هر هفته کمیته دستمزد تشکیل جلسه بدهد و در نهایت نتایج آن به شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری‌های مزدی ارائه شود. تاجیک گفت: محاسبه سبد معیشت، مهم‌ترین دستور کار این کمیته است. در این راستا مقرر شد دولت داده‌های مورد نیاز را تهیه و به کمیته بیاورد تا در مورد آن بحث کنیم و در مورد نرخ سبد، به نتیجه برسیم. او اضافه کرد: در نشست قبلی، بحث مزد منطقه‌ای هم مطرح شد اما در ادامه به این نتیجه رسیدیم که جای مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد نیست و قرار شد دیگر به این موضوع در کمیته دستمزد نپردازیم.