نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، جهت تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی، این طرح را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان «تبصره ۲» به شرح زیر به بند (الف) ماده (۵) اضافه و عنوان «تبصره (۲)» به «تبصره (۳)» اصلاح شد: تبصره ۲: افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد(ره) و سازمان بهزیستی که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدیدبنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵مترمربع تا ۱۰۰مترمربع برای هر مترمربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، معادل دو درصد و مازاد بر ۱۰۰مترمربع همانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی هستند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره درباره نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد(ره) تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.