یک بازنشسته کارگری گفت: اگر در شورای عالی کار، مزد و مستمری 100درصد هم زیاد شود، باز کافی نیست.

به گزارش ایلنا، محمدعلی براتی با بیان اینکه سفره بازنشستگان به‌خصوص حداقل‌بگیران خالی‌تر از همیشه است، می‌گوید: شورای عالی کار در تصمیم‌گیری‌ها خود این وضعیت بحرانی را در نظر بگیرد. براساس مواد ۱۱۰ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش مزد بازنشستگان معمولاً برابر با مصوبات شورای عالی کار است. از این شورا می‌خواهیم وضعیت ما بازنشستگان که زیر خط فقر هستیم و نمی‌توانیم حداقل‌های زندگی را تامین کنیم، درنظر بگیرند.

به گفته وی، در شرایط فعلی، 100درصد افزایش مزد هم کافی نیست چراکه باز هم دریافتی حداقل‌بگیران از خط فقر کمتر خواهد بود.

این بازنشسته تاکید می‌کند: خط فقر بالاتر از ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان است، بنابراین برای یک زندگی بالاتر از خط فقر، دستمزد هم باید بالاتر از ۱۵ میلیون تومان باشد. در این شرایط از شورای عالی کار و به طور مشخص از نمایندگان کارگری این شورا می‌خواهیم وارد بحث درصدهای افزایش نشوند و افزایش ریالی را در نظر داشته باشند. افزایش مزد به اندازه سبد معیشت حق تمام کارگران شاغل و بازنشسته است.