دو نفر از نیروهای پیمانکاری مخابرات اصفهان بعد از 20 سال سابقه کار بیکار شدند. به گزارش ایلنا، این دو نفر که به دلیل نمایندگی کارگران برای رسیدن به مطالباتشان بیکار شده‌اند، همچنان بلاتکلیف هستند. طبق این گزارش، نیروهای مخابرات اصفهان پیشتر در اعتراض به روی کار آمدن پیمانکاران محلی، برای مدتی قرارداد کار را امضا نکرده و خواستار ادامه کار دو شرکت پیمانکار قبلی شده بودند. بعد از گذشت مدتی از این اعتراض، سرانجام با وعده ادامه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نیروهای مخابرات مجبور به امضای قرارداد کار شدند. در این بین دو نفر از نمایندگان کارگری نتواسنتند به کار برگردند و همچنان بعد از 20سال کار بلاتکلیف هستند.