مطالبات مزدی ناشی از مانده مرخصی سال 1400 کارگران شرکت ملی حفاری پرداخت شد. به گزارش ایلنا، مدیریت این شرکت اعلام کرده که مانده مرخصی سال ۱۴۰۰ کارکنان ارکان ثالث تحت قراردادهای مستمر غیرپروژه‌ای مطابق با مفاد قراردادها محاسبه و از طریق سامانه مالی شرکت به حساب ذینفعان واریز شد. در عین حال، معوقاتی مانند سنوات و پاداش پایان خدمت نیز به حساب پرسنل واریز شده است. کارگران شرکت ملی حفاری می‌گویند: امیدواریم از این بعد همیشه مزد و معوقات مزدی به موقع پرداخت شود به خصوص برای کارگران پیمانکاری و ارکان ثالث که دریافت به موقع مزایای مزدی برایشان اهمیت بسیار دارد.