معاونت زنان ریاست جمهوری، شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام اشتغالزایی زنان سرپرست‌خانوار را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام‌های خرد اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار به شرح ذیل است: الف)‌ در دهک‌های یک تا ۵ درآمدی قرار داشته باشند. ب) توسط دستگاه‌ها و نهادهای تسهیلگر اشتغال خرد نظیر ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، ستاد اجرایی فرمان امام،‌ بنیاد مستضعفان یا نهادهای مشابه به یکی از بانک‌های عامل معرفی شده باشند. ج)  ناتوان بودن فرد وام‌گیرنده در معرفی ضامن به بانک توسط نهاد ارائه‌کننده تسهیلات و بانک عامل محرز تشخیص داده باشد.