نتایج یک پژوهش از بررسی وضعیت شغلی شاغلان کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بیش از ۸۵درصد افراد در بخش خصوصی و حدود ۱۵درصد در بخش عمومی مشغول کار بوده‌اند. بیشترین سهم در بین حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیز به کارکنان مشاغل ساده تعلق دارد.

به گزارش ایسنا، افراد شاغل به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خوداشتغالان می‌شوند. کارکنان فامیلی بدون مزد و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که نسبت فامیلی با او دارند، کار می‌کنند نیز شاغل به شمار می‌آیند. منظور از گروه‌های عمده شاغلی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در هفته مرجع در آنها کار می‌کنند. تمام مشاغل موجود در کشور با توجه به طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل در ۱۰ گروه عمده طبقه‌بندی شده است. منظور از مزد و حقوق‌بگیر، حقوق‌بگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است که مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی شامل (کارفرما، کارکن مستقل، حقوق‌بگیر بخش خصوصی و کارکن فامیلی بدون مزد) و بخش عمومی شامل (مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی) است.

به موجب گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۸۵.۱درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بخش خصوصی و ۱۴.۹درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند. بیشترین فعالیت اقتصادی حقوق‌بگیران بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، مربوط به فعالیت اقتصادی تولید صنعتی با ۲۶.۹۹درصد بوده است. فعالیت اقتصادی «ساختمان» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» به ترتیب با ۲۲.۴۵درصد و ۱۳.۸۴درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۲۸.۲درصد مزدبگیران بخش خصوصی به تفکیک گروه شغلی را کارکنان مشاغل ساده، ۲۰.۸درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط و ۱۳.۹درصد را متصدیان ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و مونتاژکاران تشکیل داده است.