صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: براساس نتایج پرسش از یک هزار نفر از بازنشستگان کشوری، دریافت مزایا و بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان، مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه‌های محل خدمت است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، جدیدترین آمار تجمیعی طرح رضایت‌سنجی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که به صورت هفتگی و از طریق تماس تلفنی انجام می‌شود، نشان می‌دهد که دریافت مزایای همانند شاغلان و بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان دو اولویت مهم در میان مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه محل خدمت است. براساس جدیدترین نتایج این طرح که به صورت تجمیعی از یک هزار و ۷۲نفر در دوره یک ماهه مشخص شده، ۲۲۹ نفر معادل ۲۱.۳۶درصد «ارائه مزایای شاغلین به بازنشستگان ازجمله مناسبت‌ها، اعیاد، ماه رمضان، تولدها و...» و ۲۲۰ نفر معادل ۲۰.۵۲درصد «ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان» را به عنوان مهم‌ترین مطالبه خود از دستگاه اجرایی محل اشتغال مطرح کردند. همچنین «ارائه خدمات تفریحی و گردشگری همانند شاغلان» برای ۱۴۹ نفر معادل ۱۳.۹درصد، «ارائه وام به بازنشستگان با شرایط شاغلان» برای ۱۳۵نفر معادل ۱۲.۵۹درصد و «استخدام فرزندان بازنشستگان» برای ۱۰۹نفر معادل ۱۰.۱۷درصد به عنوان مطالبات مهم از دستگاه‌های اجرایی محل خدمت اعلام شده است.

از سوی دیگر ۷۰نفر معادل ۶.۵۳درصد نیز اعلام کردند که هیچ انتظاری از دستگاه اجرایی محل خدمت خود ندارند.

براساس این گزارش، تکریم بازنشستگان مثل برگزاری جشن بازنشستگی، اعیاد، تولد، مناسبت‌ها و احترام و پاسخگویی مناسب دستگاه به بازنشستگان با ۴.۲۰درصد، امکان برخورداری از مزایای فروشگاه‌های تعاونی دستگاه با ۲.۴۳درصد، استفاده از تجربیات بازنشستگان و به‌کارگیری آنان با ۲.۳۳درصد، جویا شدن از حال بازنشسته پس از بازنشستگی با ۱.۶۸درصد و تعدیل در گروه هنگام بازنشستگی با درصدی کمتر از یک، در ردیف‌های بعدی مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.