نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که تعداد حوادث شغلی در سال گذشته نسبت به دو سال قبل از آن روند کاهشی داشته و «سقوط کردن و لغزیدن» بیشترین عامل حوادث کار بوده است.

به گزارش توسعه ایرانی، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به تعداد حوادث شغلی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ پرداخته است. به موجب این گزارش، بیشترین تعداد حادثه شغلی برحسب عامل حادثه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب مربوط به عامل «سقوط کردن و لغزیدن» و پس از آن «گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین» و «برخورد با اشیا و تجهیزات» بوده است.

بررسی روند وقوع حوادث شغلی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تعداد کل حوادث شغلی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲هزار و ۸۴۰ مورد حادثه و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲هزار و ۹۷۰ مورد بوده اما در سال ۱۴۰۰ روند نزولی داشته و به ۹۲۵۱ مورد حادثه کاهش یافته است. همچنین تعداد حوادث شغلی ناشی از سقوط اشیا، جریان برق، ریزش و ماندن زیر آوار، آتش‌سوزی و انفجار، در سال گذشته در مقایسه با دو سال قبل از آن کاهش داشته است.