دبیر اجرایی خانه کارگر همدان گفت: دولتمردان باید با ابزار مناسب همچون بن کارگری، به حمایت از کارگران در این آشفته بازار اقتصادی بپردازند.

به گزارش ایلنا، چنگیز اصلانی افزود: دولت متولی تنظیم بازار است اما در شرایط کنونی این بازار رها شده و دولت هیچ نقشی در تنظیم قیمت‌ها ندارد.

وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولین روزهای سال گفت: برای اولین بار پس از گذشت سال‌ها، چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به افزایش مناسب دستمزد منجر شد اما هنوز کارگران اولین حقوق را دریافت نکرده بودند که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن‌چنان بحرانی در بازار ایجاد کرد که مصوبه شورای عالی کار رنگ باخت و بی‌ارزش شد.