بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان می‌دهد که ۹۵۷هزار و ۲۷۱ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۷۶هزار و ۶۵۸ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۸۰هزار و ۶۱۳ نفر را زنان به خود اختصاص می‌دهند. از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۹.۷درصد و گروه زنان ۲۲.۸درصد است.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۰.۷درصد کاهش را نشان می‌دهد و در گروه زنان، ثابت است.

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۷۴هزار و ۹۵۳ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل‌کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۰.۳درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در سال ۹۹، معادل ۳۸.۹درصد بود.

البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده طوری‌که این سهم ۰.۸درصد افزایش داشته و از ۲۵درصد در سال ۹۹ به ۲۵.۸درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.