طی روز‌های گذشته شماری از کارگران فصلی مجتمع نیشکر هفت‌تپه که به صورت روزمزدی در مزارع نیشکر مشغول کارند، با تجمع مقابل این مجتمع، خواستار پیگیری وضعیت شغلی خود از کارفرما شدند.به گزارش ایلنا، یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه گفت: اعتراض چندروزه کارگران فصلی برای مشخص شدن وضعیت شغلی آنها برپا شده است. این کارگران فصلی به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود از قرارداد روزمزدی به قراردادی دائمی هستند.به گفته وی، با توجه به اینکه حرفه یک کارگر فصلی مجتمع موقتی است، کارگرانی که این حرفه را انجام می‌دهند تنها در طول فصل بهره‌برداری به صورت موقت به کار گرفته می‌شوند و مابقی فصول سال بیکار هستند بنابراین درخواست این گروه از کارگران از مدیریت مجموعه عقد قرارداد دائمی است تا امنیت شغلی داشته باشند.