مدافعان سلامت، مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، نیروهای غیررسمی و رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تجمع امروز را سازمان داده‌اند. آن‌ها با اشاره به‌عدم تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، از وزارت بهداشت خواستند که برای تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی زیر مجموعه خود، کوشش کند. آن‌ها همچنین خواستار پرداخت فوق العاده خاص شدند و وزارت بهداشت خواستند که آن را با ضریب ۳ اجرا کند.

تصویب طرح استخدامی «بدون سهمیه ایثارگری» دیگر خواسته نیروهای غیررسمی است که در این تجمع درخواست شد.