یک فعال کارگری می‌گوید: چنانچه دستمزدها در شش ماهه دوم سال ترمیم شود، علاوه بر تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری، بخش اعظمی از هزینه‌های زندگی آنها نیز جبران و به بهبود معاش کارگران در سال بعدی کمک می‌شود.

رحمت‌الله پورموسی به ایسنا گفت: نمایندگان جامعه کارگری از موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در شش ماهه دوم سال استقبال می‌کنند به این دلیل که در ماده ۴۱ قانون کار الزامی مبنی بر اینکه دستمزد حتما باید یک بار در سال تعیین شود دیده نشده است. حتی در ماده  ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز عنوان شده سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مستمری‌ها را با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی بیش‌از یک مرتبه افزایش دهد و لذا این موضوع مانع قانونی ندارد.