نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه با تعیین مزد منطقه‌ای یا مزد صنایع مخالف نیستیم، تاکید کرد: خواسته ما تعیین مزد واقعی براساس هزینه‌های سبد معیشت کارگران است. وی احتمال تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به شیوه منطقه‌ای را بعید دانست و گفت: زیرساخت‌ها هنوز آماده نیست و این کار نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق و جامع دارد.

به گزارش ایسنا، هادی ابوی ضمن تشریح جزییات برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار گفت: در این نشست، درباره روش‌شناسی اصلاح قانون کار بحث کردیم و دو گروه کارگری و کارفرمایی دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

وی ادامه داد: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارشی از بررسی ابعاد مزد منطقه‌ای ارائه کرد که کارفرمایان معتقدند بودند باید به داوری گذاشته شود ولی وزیر کار از گزارش حمایت کردند و بر همین اساس مقرر شد تا جلسات کمیته دستمزد تا ۱۵ بهمن ادامه پیدا کند.نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه مورد تاکید کارفرمایان قرار داشت این بود که براساس منطقه و صنایع مختلف تعیین مزد صورت گیرد ولی گروه کارگری اعلام کرد که بند یک ماده ۴۱ قانون کار را هم مدنظر قرار بدهند که در آن اشاره شده دستمزد، براساس تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود.ابوی تصریح کرد: براساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وضع معیشت کارگران شاغل به سمت نزولی پیش رفته و فقیرتر شده‌اند لذا تاکید ما این است که در تعیین حداقل دستمزد تنها تورم امسال ملاک عمل قرار نگیرد و شرایط اقتصادی و تورم سال آینده که قابل پیش‌بینی نیست، مورد توجه واقع شود.