هفته گذشته نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد.

فرامرز توفیقی درباره جزئیات این نشست به ایلنا گفت: برای اینکه بدانیم مزد منطقه‌ای و صنفی در ایران قابل اعمال است یا نه، سال گذشته به موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی ماموریت داده شد در این رابطه تحقیق کند.

او ادامه داد: مزد منطقه‌ای و مزد صنفی نمی‌تواند حداقل مزد را زیر سوال ببرد. اگر قرار باشد روزی مزد منطقه‌ای یا صنفی در ایران پیاده‌سازی یا اجرا شود، باید برای بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد و حداقل مزد به هیچ وجه نباید زیر سوال برود.

به گفته این کارشناس مزد، هر نوع پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای، باید حول بند دوم ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد و ببینند هزینه‌های سبد معیشت در استان‌های مختلف چقدر است.

توفیقی تاکید کرد: اطمینان دارم همین امروز در هیچ نقطه‌ای از کشور، سبد معیشت بسیار حداقلی کمتر از شش یا هفت میلیون تومان نیست و از آنجا که دستمزد فقط چهار میلیون تومان است، همین امروز 50درصد عقب‌افتادگی داریم بنابراین باید سبد معیشت استان‌های مختلف محاسبه شود و مزد منطقه‌ای و مزد صنفی براساس نرخ سبد معیشت هر صنف یا هر منطقه، در دستور کار قرار بگیرد. هر نوع نقشه راهی به جز این، انحراف از قانون کار و ضربه زدن به حقوق مزدی کارگران است.