مرکز آمار ایران در گزارشی نتایج اشتغال رسمی و غیررسمی در سال ١٣٩٩ را منتشر کرد. براساس این گزارش، سهم جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر براساس تفکیک وضع اشتغال در بخش رسمی ۵۹.۹، در بخش غیررسمی ۳۸.۷ و بخش خانوار ۱.۴درصد بوده است.

به گزارش ایرنا، بررسی وضعیت اشتغال نشان می‌دهد که ۹۹.۱درصد از جمعیت شاغل دارای اشتغال رسمی در بخش رسمی فعالیت می‌کنند در حالی‌که ۶۶درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال غیررسمی در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند.

بررسی تغییرات سهم اشتغال رسمی حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل (١٣٩٨) ۰.۸درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است طبق آخرین آمارهای موجود، این سهم در برخی کشورهای در حال توسعه ازجمله ترکیه و برزیل به ترتیب ٧١.١درصد و ٦٧درصد و در کشورهایی نظیر مصر و اندونزی به ترتیب ٣٦.٩و ٤٨.٣درصد بوده است.

براساس این گزارش، در سال ١٣٩٩ از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار نفر، حدود هشت میلیون و ۹۹۲هزار نفر دارای اشتغال غیررسمی و ۱۳میلیون و ۹۴۰هزار نفر دارای اشتغال رسمی و ۳۳۱هزار و ۹۲۴ نفر در بخش خانوار هستند.

این نتایج حاکی از آن است که در سال گذشته، ۷۱.۸درصد از جمعیت شاغل در بخش خدمات، ٥٤.٧درصد از جمعیت شاغل در بخش صنعت و ٣٦.٤درصد از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رسمی و در همین مدت در ۴۶.۱درصد از جمعیت شاغل در بخش خدمات، ۶۵.۷درصد از جمعیت شاغل در بخش صنعت و ۷۷.۱درصد از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و در بخش غیررسمی مشغول به کار بودند.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۴۲درصد از جمعیت شاغل، دارای «اشتغال رسمی» بوده‌اند. بررسی روند تغییرات وضعیت اشتغال حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل (١٣٩٨) ۱.۳درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم جمعیت شاغل ١٥ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ۴۳.۸درصد جمعیت شاغل باسواد، دارای اشتغال رسمی هستند در حالی‌که ۱۵.۸درصد جمعیت شاغل بی‌سواد دارای اشتغال رسمی هستند.

آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که در سال گذشته ۴۸.۲درصد از شاغلان شهرنشین کشور دارای اشتغال رسمی بوده‌اند و ۵۱.۸درصد از شاغلان شهری در بخش غیررسمی فعالیت کرده‌اند اما همزمان در مناطق روستایی فقط ۲۴.۲درصد شاغلان در بخش رسمی فعالیت داشته‌اند و ۷۵.۸درصد از آنها جزو شاغلان بخش غیررسمی ثبت شده‌اند.

همچنین این آمارها حاکی از آن است که در مناطق شهری، سهم بیشتری از زنان مشغول فعالیت رسمی بوده‌اند و ۵۲.۵درصد از زنان شاغل در این بخش فعالیت داشته‌اند درحالی‌که در مناطق روستایی ۸۸.۸درصد از زنان در بخش غیررسمی فعالیت کرده‌اند و فقط ۱۱.۲درصد از آنها شاغل رسمی بوده‌اند.