کارگران شرکت خودروسازی کرمان موتور نسبت به روند بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور انتقاداتی وارد کرده‌اند اما مسئولان این شرکت اعلام می‌کنند که 4درصد بازنشستگی پیش از موعد را پرداخت می‌کند.

به گزارش ایلنا، کارگران شرکت کرمان خودرو از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور محروم هستند، در حالی‌که مدیران این شرکت با استفاده از این ماده قانونی و پرداخت جبران کسر واریز حق بیمه توسط شرکت، بازنشسته می‌شوند.

در همین زمینه کارگران گفتند: تمامی نیروهایی که از دهه ۸۰ به بعد استخدام شده‌اند از سختی و زیان‌آور بودن کار خود محروم هستند در حالی‌که مدیران این شرکت با استفاده از این مولفه پس از ۲۰ سال اشتغال، بازنشسته شده‌اند.

آنها ادامه دادند: چطور ممکن است که مدیران با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند اما کارگران از آن محروم باشند؟به گفته آنها، تمامی کارگران به صورت مستمر ۲۰ سال اشتغال نداشته‌اند و برخی به صورت منقطع فعالیت کرده‌اند اما به دلیل اینکه ۲۵ سال سابقه اشتغال دارند، می‌توانند بازنشسته شوند.