نیروهای شرکتی اداره کل راهداری استان لرستان سه ماه معوقه مزدی دارند و همان حداقل حقوقِ وزارت کار را هم دریافت نمی‌کنند. تعدادی از نیروهای شرکتی اداره‌ کل راهدارای و حمل و نقل استان لرستان در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: حدود ۴۶۰ نفر از پرسنل شرکتی اداره کل راهداری، سه ماهِ تیر، مرداد و شهریور را حقوق نگرفته‌اند. این کارگران درمورد مشکلات معوقات مزدی خود گفتند: با توجه به اینکه اکثر ما مستاجر هستیم و حداقل حقوق را دریافت می‌کنیم، هیچ پس‌اندازی نداریم و سه ماه‌ عدم دریافت حقوق همه ما را در مضیقه قرار داده است. این نیروهای شرکتی افزودند: همیشه اول مهر به دلیل بازگشایی مدارس هزینه خانواده‌ها زیاد می‌شود، ما نمی‌دانیم با این وضعیت چگونه فرزندانمان را برای مدرسه آماده کنیم. آن‌ها یادآور شدند: سایر پرسنل این اداره حقوق خود را دریافت کرده‌اند و حتی مبلغی نیز برای بازگشایی مدارس به آن‌ها پرداخت شده است؛ اما ما همان حداقل حقوقِ وزارت کار را هم نمی‌گیریم و هیچ‌کس پیگیر این موضوع نیست. اگر اعتراض کنیم، می‌گویند نیرو زیاد است و به راحتی اخراج‌مان می‌کنند.