مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: جانبازان و آزادگان با داشتن ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه (مردان ۵۰ سال سن و زنان ۴۵ سال سن) می‌توانند تقاضای بازنشستگی دهند.

به گزارش توسعه ایرانی، حسین امیری‌گنجه افزود: جانبازان و آزادگانی که مجموع سوابق خدمت یا بیمه‌پردازی آنها حداقل۲۰ سال و سنوات ارفاقی حداکثر ۱۰ سال را داشته باشند و در جمع کل سوابقشان ۳۰ سال تمام باشد، بدون شرط سنی بازنشسته می‌شوند.

وی تاکید کرد: براساس قانون محاسبه سنوات ارفاقی جانبازان منوط به داشتن دو شاخص است؛ اول آنکه فرد متقاضی اشتغال به کار داشته باشد و دوم آنکه در زمان ارائه درخواست، بیمه‌پرداز تامین اجتماعی باشد.

امیری گنجه گفت: بیش از ۱۳۵هزار نفر از جانبازان مشمول این قانون شده و بسیاری از این جمعیت نیز با بهره‌گیری از این قانون به جرگه بازنشستگان پیوسته‌اند.