با صدور بخشنامه‌ای، تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد کلید خورد. به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با صدور بخشنامه‌ای، تبدیل وضعیت ایثارگران درمان زیرمجموعه این دانشگاه را کلید زد. ایثارگران درمان باید درخواست کتبی خود به همراه مدارک مورد نیاز را به دبیرخانه دانشگاه تحویل دهند تا مراحل اداری کار آغاز شود. در این بخشنامه قید شده، تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی می‌تواند صندوق بیمه‌ای فرد شاغل را تغییر دهد به گونه‌ای که او از کارگر تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی به کارمند رسمی دولت و تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل شود که این امر، می‌تواند تغییراتی در حقوق و مزایای زمان اشتغال و همچنین در مستمری زمان بازنشستگی به وجود آورد و به همین دلیل است که تبدیل وضعیت براساس تقاضا و تمایل خود شاغلان ایثارگر انجام می‌گیرد.