از جمعیت حدودا ۲.۲ میلیونی بیکاران، بیش از ۹۳درصد در فاصله سنی ۱۵ تا ۳۵ سال هستند.

به گزارش ایسنا، آنچه که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت نیروی کار در ایران در بهار امسال منتشر کرد نشان داد که ۶۲.۷ میلیون نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر هستند که ۲۵.۹میلیون نفر آنها را مجموعه شاغلان و بیکاران تشکیل می‌دهد، طوری‌که ۲۳.۶ میلیون نفر از آنها شاغل و ۲.۲ میلیون نفر بیکارند. در بهار ۱۴۰۰ نرخ بیکاری کاهش یافته بود و از ۹.۸درصد در بهار سال گذشته به ۸.۸درصد رسید. اما بررسی وضعیت گروه‌های سنی در بین افراد بیکار نشان می‌دهد که بیش از ۹۳درصد آنها در فاصله ۱۵ تا ۳۵ سال قرار دارند، به گونه‌ای که بیش از ۲.۱ میلیون نفر از مجموع بیش از ۲.۲ میلیون نفری بیکاران را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که بالغ بر ۵۲۸هزار نفر از بیکاران در سن ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند که البته از تعداد آنها در مقایسه با بهار پارسال حدود ۳۲هزار نفر کم شده است.

در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار، ۳۷۳.۶هزار نفر مرد و ۱۵۴.۳هزار نفر زن هستند و گرچه از تعداد مردان بیکار در این گروه سنی کم شده اما بیش از ۳۲هزار نفر بر تعداد زنان فعال در این گروه افزوده شده اما سهم ۱۸ تا ۳۵ ساله‌ها از بیکاری بالغ بر ۱.۶ میلیون نفر است که از تعداد آنها نسبت به بهار پارسال بالغ بر ۱۳۲هزار نفر کم شده است. از بیکاران ۱۸ تا ۳۵ ساله بیش از یک میلیون نفر مرد و بالغ بر ۵۲۵هزار نفر زن هستند که در این گروه سنی از تعداد مردان بیکار ۱۸۷هزار نفر کم شده ولی بر تعداد زنان بیکار ۵۵هزار نفر افزوده شده است.